Sản phẩm

Giấy Ivory IK

Giấy Ivory IK

Giấy Ivory IK

Định lượng 210, 230, 250, 270, 300, 350, 400

Khổ cuồn 65, 79, 89, 109

Khổ cắt theo yêu cầu

 

 

Sản phẩm liên quan

Giấy Ivory Pamenang

Định lượng 210, 230, 250, 270, 300, 350

Khổ cuồn 65, 79, 89, 109

Khổ cắt theo yêu cầu.